Energetický audit

Prehľad o energetickom hospodárstve

audit„Energetický audit" je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom profile energetickej spotreby budovy alebo skupiny budov, priemyselnej prevádzky a/alebo zariadenia alebo súkromných alebo verejných služieb, na identifikáciu a kvantifikáciu nákladovo efektívnych možností úspor energie, ktorého súčasťou je správa o príslušných zisteniach. - podľa definície v smernici európskeho parlamentu o energetickej efektívnosti.

Energetický audit je teda základný nástroj umožňujúci získať prehľad o energetickom hospodárstve auditovaného subjektu, ktorého súčasťou je spôsob zásobovania energiami, spôsob distribúcie a využitia energie.

Dôležitou súčasťou energetických auditov je spracovanie bilancií energetických tokov, ktoré umožnia identifikovať slabé miesta z pohľadu energetickej efektívnosti a navrhnúť reálne možnosti jej zvyšovania.
V rámci energetického auditu dochádza tiež k posúdeniu možnosti využitia druhotnej (odpadovej) energie vznikajúcej v prevádzke technologikých zariadení.
V konečnom dôsledku energetický audit slúži ako vstupná analýza do procesu zavádzania systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50 001.

Odborný garant pre energetický audit

jura klukanIng. Juraj Klukan

je uznávaným odborníkom v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energiea využívania druhotnej energie vznikajúcej v technologických procesoch. Vsokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Od roku 1991 sa venuje oblasti energetickej efektívnosti - v rokoch 1992 - 1994 ako vedúci oddelenia technického rozvoja v Elektrárni Nováky, od roku 1994 po absolvovaní špecializovaného štúdia organizovaného Energetickým centrom EÚ pôsobí ako energetcký poradca a energetický audítor. Ako asociovaný senior konzultant spoločnosti DNV KEMA Energy v Bonne pôsobí tiež v rámci medzinárodných projektov organizovaných EÚ, EBRD a Worldbank.

Referencie:

Energetický audit spoločnosti SILGAN Slovakia
Energetický audit spoločnosti NESTLÉ Prievidza
Energetický audit a zavedenie systému energetického manažérstva podl'a ISO 50001 v spoločnosti NEMAK Slovakia,s.r.o.
Energetický audit spoločnosti PROTHERM Skalica
Energetický audit spoločnosti TOPEC Topoľčany
Energetický audit spoločnosti Ferplast Slovakia, s.r.o.
Analýza energetického hospodárstva divízie PZZP akciovej spoločnosti NAFTA a.s.
Energetický audit spoločnosti BRAMAC Strešné systémy, s.r.o., Ivanka pri Nitre
Energetický audit spoločnosti KNAUF INSULATION, s.r.o. Žarnovica
Energetický audit zameraný na benchmarking v spoločnosti Tauris,a.s. Rimavská Sobota
Energetický audit spoločnosti STAP, a.s. Vilémov u Šluknova
Predprojektová štúdia - Inštalácia kogeneračnej jednotky v prevádzke spoločnosti FERMAS Slovenská Lupča
Energetický audit spoločnosti REKOS Revúca
Energetický audit pobočiek poist'ovne ALIANZ - Slovenská Poist'ovňa v Trenčine, Nitre, Hlohovci,Topol'čanoch, Piešt'anoch, Leviciach, Prievidzi
Energetický audit prevádzok Bratislavskej Vodárenskej spoločnosti.
Energotický audit budovy Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
Energetický audit projektu na rekonštrukciu základnej a materskej školy - Tekovské Nemce
Energetický audit projektu na rekonštrukciu základnej a materskej školy - Sebechleby
Energetický audit projektu na rekonštrukciu základnej školy - Lehota pod Vtáčnikom
Energetický audit projektu na ,,Stavebné úpravy základnej školy v Kozárovciach"
Energetický audit budov v areály poľnohospodárskej univerzity Nitra
Energetický auditor a poradca pre projekt"Racionalizácia produkcie tepla v kotolni Dubnička" - Bánovce nad Bebravou
Energetický audit a projekt pre stavebné povolenie - inštalácia tepelného čerpadla na ohrev bazénovej vody v krytej plavárni Topol'čany
Energetický auditor a poradca pre projekt „Kotolňa Stred-inštalácia kogenerácie" - Bánovce nad Bebravou
Energetický audit a návrh na racionalizáciu zásobovania energiou v spoločnosti PREMAGAS Stará Tura
Energetický audit a návrh na racionalizáciu zásobovania energiou v spoločnosti PPS TSN Detva
Energetický audit a návrh na racionalizáciu zásobovania energiou v spoločnosti TOPOS Tovarníky
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby energie v spoločnosti ENERGODIT Liptovský Hrádok
Energetický audit zameraný na zníženie vlastnej spotreby zemného plynu v prevádzke CA PZZP Láb – Nafta Gbely
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti Prievidzské pekárne a cukrárne.
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti DUBRAVANKA Bratislava
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti PEZA Žilina
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti SATES Považská Bystrica
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti PMD Union Bratislava
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti Kysucké pekárne Čadca
Technicko-ekonomický audit projektu: ,, Racionalizácia výroby a zásobovania teplom v mestskej časti Bratislava - Devínska nová Ves"
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie – Hokejový štadión Prievidza
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie v spoločnosti Sandrik Hodruša-Hámre
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie – Hokejový štadión Nové Zámky
Energetický audit a návrh na racionalizáciu výroby a spotreby energie – Hokejový štadión Nový Jičín
Štúdia- Návrh podporného financovania pre realizáciu projektu,,Obnova ENO A - 2. etapa''
Štúdia o možnostiach nasadenia kogeneračnej technológie vo verejných budovách v Zlinskom kraji
Feasibility štúdia pre využitie banského plynu pre kogeneračnú výrobu tepla a elektriny v prevádzke Hornonitrianskych bani Prievidza.
Feasibility študia pre využitie skládkového plynu pre kogeneračnú výrobu elektriny a tepla - skládka Suchý dul, Zlin
Energetický audit zásobovania teplom spoločnosti OBAL - Vogel &Noot a.s. Nové Mesto nad Váhom
Feasibility štúdia a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre projekt,,Výstavba prvého bioenergetického centra spal'ujúceho slamu na Slovensku - Kolárovo"
Predprojektová štúdia pre rekonštrukciu energetického hospodárstva v areáloch FNsP Bratislava - Ružinov,Petržalka, Kramáre
Predprojektová štúdia využitia nízkopotenciálnych sond na kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie -Nafta Gbely, a.s.
Predprojektová štúdia na využitie sprievodného plynu pri t'ažbe ropy na kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie - Nafta Gbely
Realizačný projekt pre využitie geotermálnej energie na kúpalisku Štrand – Nové Zámky
Feasibility štúdia a projekt pre stavebné povolenie pre inštaláciu kogeneračnej technológie v budovách zimného štadióna a krytej plavárne v Nových Zámkoch

Projektové financovanie:

Lokálny konzultant a člen komisie pre hodnotenie projektov v rámci „PHARE Enviromental Grant Scheme in the Slovakia"
Lokálny konzultant a predseda subkomisie pre hodnotenie projektov"Slovakia – 15 MECU Phare Enviromental Investment Program"
Lokálny konzultant Pre Phare projekt „Establishment of an Enviromental Revolving fund for Slovak Republic"
Lokálny konzultant pre GreenFinance and Technology ApS DENMARK
Poradca pre financovanie"Kogeneračná jednotka v SH Energo"
Poradca pre prípravu a financovanie projektu „Lokálny zdroj tepla a elektriny s využitím kogeneračnej jednotky" – obec Lehota p. Vtáčnikom, člen hodnotiacej komisie v rámci výberového konania organizovaného podľa kritérií PHARE
Poradca pre financovanie projektu „Výstavba nového zdroja tepla" Harmanecké papierne a.s.
Poradca pre enviromentálne posúdenie a financovanie projektu „Rekonštrukcia tepelného zdroja v spoločnosti SES Tlmače s využitím spaľovania drevnej biomasy a kogeneračnej jednotky"
Poradca pre financovanie a organizovanie výberového konania podľa požiadaviek PHARE pre projekt „Rekonštrukcia centrálneho zdroja tepla s využitím kogeneračných jednotiek" mesto Nové Zámky
Poradca pre prípravu a financovanie „Spaľovanie drevného odpadu Spartan a.s."
Poradca pre financovanie projektu „Inovácie pekárskej technológie Prievidzké pekárne a cukrárne"
Poradca pre financovanie projektu"Inovácia pekárskej technológie v pekárni Martin"
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z technologického procesu v spoločnosti Prievidzké pekárne a cukrárne
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z technologického procesu v spoločnosti PEZA, a.s. Žilina
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z technologického procesu v spoločnosti SATES,s.r.o. Považská Bystrica
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z technologického procesu v spoločnosti Kysucké pekárne Čadca
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z chladiaceho zariadenie – Mlékárna Kunín
Poradca pre financovanie racionalizácie chladiacej technológie – zimný štadión Nový Jičín
Poradca pre financovanie projektu rekonštrukcie tepelného hospodárstva s inštaláciou kogeneračnej jednotky v objekte strednej školy Kroměříž – Lindovka
Poradca pre financovanie projektu zmeny palivovej základne v spoločnosti RACIOLA – JEHLIČKA,s.r.o. Uherský Brod
Poradca pre financovanie projektu „Rozšírenie produkcie bioplynu a inštalácia kogeneračnej jednotky" v ČOV spoločnosti TOMA Otrokovice
Poradca pre financovanie projektu využitia tepla z technologického procesu v spoločnosti Pekařství Střelná
Poradca pre financovanie projektu využitia odpadného tepla z technologického procesu v spoločnosti „Lešňanka" Lešná při Novom Jičíne.

Anketa

Máte prehľad o svojich nákladoch na energie?

Súvisice linky

 

Spoločnosť EN-MAR s.r.o. vykonala (2018 - 2019) v Sarajeve projekt v rámci medzinárodnej spolupráce a pomoci, pod gesciou agentúry SAMRS (MZV SR) a aktívnej účasti ZU - SR v Sarajeve. Realizovali sme projekt na zvýšenie energetickej efektivity v budove školy Saburina, s proaktívnym dopadom na ochranu životného prostredia. Všetkým zúčastneným stranám sa týmto chceme srdečne poďakovať.

https://www.mzv.sk

 

V novom čísle GBR sa dočítate o našich technológiách:

 

Napísali o nás v  

G​REEN  ​B​USINESS

​R​EVUE

 

Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 17.-18.5.2016

Bill Gates a další boháči investují do čisté energie

Energetický audit - zbytočnosť alebo nevyhnutnosť?

 

EN-MAR s.r.o. - úspora energií

Dohodnite si stretnutie:

+421 908785689
+421 908550461
Napíšte nám cez 
alebo na adresu:
en-mar@en-mar.sk

 

 

Táto stránka používa cookies. Viac info